ΜΕΝΟΥ
Your Cart

Όροι χρήσης

Εφαρμογή

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί και συντηρείται από την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. Κ ΣΙΑ Ο.Ε. Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκειται στους εξής Όρους Χρήσης. Με την πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις. Πρόσθετοι όροι μπορεί να ισχύουν αν κάνετε παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας.
Σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν πρέπει να συνάγεται ότι δι’ ερμηνείας ή με άλλον τρόπο παρέχεται οποιαδήποτε άδεια χρήσης ή εκχωρούνται  οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ. Αυτή η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή, δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί, να φορτωθεί, να αποσταλεί, να αναμεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, εκτός από το ότι μπορείτε να κατεβάσετε, να εμφανίσετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σ’ έναν υπολογιστή αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείτε τις πληροφορίες με κάθε τρόπο και διατηρείτε ανέπαφα όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλες σημάνσεις περί πνευματικής ή άλλου είδους ιδιοκτησίας.

Πληροφορίες και ευθύνη

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι δωρεάν και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνάπτεται κανενός είδους εμπορική ή επαγγελματική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τη ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ. Αυτή η ιστοσελίδα και οι Πληροφορίες παρέχονται “ως έχουν” και η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ούτε παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγυήσεις σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε τοποθεσία ή υπηρεσία μέσω αυτής της ιστοσελίδας.
Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη από οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή δήλωση εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά των σιωπηρών δηλώσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, κυριότητας, και μη παραβίασης νομοθετικών διατάξεων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά), κειμένων, εικόνων, ήχων, βίντεο, html-κώδικα και κουμπιών (από εδώ και στο εξής ‘’Πληροφορίες’’) ανήκουν στην ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικές ονομασίες και εμπορικά σήματα της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ σε οποιοδήποτε μέρος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ή άλλη ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, ζημίας από διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή δεδομένων) ανεξαρτήτως της νομικής βάσης της ευθύνης και ειδικότερα είτε πρόκειται για αδικοπραξία, ή ενδοσυμβατική ευθύνη, ή αντικειμενική ευθύνη, ή με άλλο τρόπο, που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα από οποιεσδήποτε πληροφορίες μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή από οποιαδήποτε υπηρεσία που συνδέεται με την ιστοσελίδα, ή από οποιαδήποτε αντιγραφή, εμφάνιση ή χρήση τους.

Οικονομικές Πληροφορίες

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει οικονομικές πληροφορίες. Αυτές οι οικονομικές πληροφορίες είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από την έλλειψη ακρίβειας σε συνεχή βάση ή την ορθότητα αυτών των οικονομικών πληροφοριών. Η δημοσίευση των οικονομικών πληροφοριών, που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά,  ετήσιες εκθέσεις και ετήσιους ισολογισμούς σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν αποτελεί επίσημη δημοσίευση και δεν είναι δεσμευτική.

Πληροφορίες από τρίτους

Οι πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, αποτελούν έκφραση προσωπικών απόψεων των εν λόγω τρίτων. Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ δεν είναι υπεύθυνη και δεν θα είναι υπεύθυνη για τις εν λόγω πληροφορίες. Σύνδεσμοι σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να οδηγήσουν σε υπηρεσίες ή ιστοσελίδες που δεν διαχειρίζεται η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ. Καμία κρίση ή δήλωση εγγύησης δεν δίδεται σε σχέση με άλλες υπηρεσίες ή ιστότοπους και η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή υπηρεσίες. Σύνδεση σε μια άλλη τοποθεσία ή υπηρεσία δεν συνεπάγεται υιοθέτηση του περιεχομένου αυτής της τοποθεσίας ή της υπηρεσίας. Οποιαδήποτε χρήση κάνετε των εν λόγω πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, ή οποιαδήποτε τοποθεσία ή υπηρεσία συνδέεται με αυτή την ιστοσελίδα είναι με δική σας ευθύνη.

Εμπιστευτικότητα και χωρίς άδεια υποβολή ιδεών

Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της δικαιοδοσίας από την οποία έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα και συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση ή θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα κατά παράβαση αυτών των νόμων. Εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό στο παρόν, οι πληροφορίες που υποβάλλονται από εσάς μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να θεωρούνται μη εμπιστευτικές καθώς και προς δημόσια χρήση. Δηλώνετε ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλετε τις πληροφορίες αυτές και συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλετε οποιαδήποτε πληροφορία εκτός αν έχετε το νόμιμο δικαίωμα να το κάνετε. Εξαιτίας της ανοικτής φύσης του Διαδικτύου σας συνιστούμε να μην υποβάλλετε τις πληροφορίες που θεωρείτε εμπιστευτικές.
Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ δεν δέχεται την χωρίς άδεια υποβολή ιδεών εκτός των καθιερωμένων επιχειρηματικών σχέσεων. Για την προστασία των συμφερόντων των σημερινών πελατών μας και της εταιρείας, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα των παρατηρήσεων α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ υτών με μεγάλη προσοχή. Είναι σημαντικό ότι χωρίς να υπάρχει σαφής επιχειρηματική σχέση, η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ δεν μπορεί και δεν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ιδέες ως εμπιστευτικές. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να μην υποβάλλετε χωρίς άδεια ιδέες στη  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε ιδέα που κοινοποιείται στη ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ και δεν προκύπτει  από μια προϋπάρχουσα και τεκμηριωμένη εμπιστευτική επιχειρηματική σχέση δεν είναι εμπιστευτική και ως εκ τούτου η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ έχει το δικαίωμα να αναπτύξει τη χρήση, αντιγραφή ή / και εκμεταλλευτεί εμπορικά αυτή ή παρόμοια ιδέα στο μέγιστο βαθμό και χωρίς να σας αποζημιώσει. Ωστόσο, αν μια αναθεώρηση των ανωτέρω κριθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, θα είναι με την προϋπόθεση ότι η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την προστασία του απορρήτου της ιδέας σας ή προκειμένου να σας αποζημιώσει για την κοινοποίηση ή τη χρήση της. Με την υποβολή μιας ιδέας στη ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ μέσω αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας δεδηλωμένης πολιτικής.

Αυτοτέλεια

Αν αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι ή καταστούν εν μέρει άκυροι, τα μέρη θα εξακολουθήσουν να δεσμεύονται από τους υπόλοιπους. Τα μέρη θα αντικαταστήσουν τους άκυρους όρους με αντίστοιχους που είναι έγκυροι και είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο περιεχόμενο των άκυρων όρων, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και την ουσία όλων αυτών των Όρων Χρήσης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Όλες οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης, που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, διαφορές που αφορούν στην ύπαρξη και την ισχύ αυτών, θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια της εν λόγω χώρας.